محاسبات لوله اسپیرال
 1. قطر خارجی (اینچ)
  ورودی نامعتبر
 2. طول لوله (متر)
  ورودی نامعتبر
 3. طول لوله (میلی متر)
  ورودی نامعتبر
 4. ضخامت لوله (میلی متر)
  ورودی نامعتبر
 5. عرض ورق (میلی متر)
  ورودی نامعتبر
 6. محاسبه کن
 7. قطر خارجی (میلی متر)
  ورودی نامعتبر
 8. قطر داخلی (میلی متر)
  ورودی نامعتبر
 9. زاویه به رادیان (سینوسی)
  ورودی نامعتبر
 10. زاویه به درجه (سینوسی)
  ورودی نامعتبر
 11. زاویه به رادیان (کسینوسی)
  ورودی نامعتبر
 12. زاویه به درجه (کسینوسی)
  ورودی نامعتبر
 13. گام اسپیرال (میلی متر)
  ورودی نامعتبر
 14. طول جوش (میلی متر)
  ورودی نامعتبر
 15. طول جوش (متر)
  ورودی نامعتبر
 16. حجم لوله (میلی متر مکعب)
  ورودی نامعتبر
 17. حجم لوله (متر مکعب)
  ورودی نامعتبر
 18. حجم 1 متر لوله (میلی متر مکعب)
  ورودی نامعتبر
 19. حجم 1 متر لوله (متر مکعب)
  ورودی نامعتبر
 20. حجم داخل لوله (میلی متر مکعب)
  ورودی نامعتبر
 21. وزن لوله (کیلوگرم)
  ورودی نامعتبر
 22. وزن هر متر لوله (کیلوگرم بر متر)
  ورودی نامعتبر
 23. سطح داخلی لوله (متر مربع)
  ورودی نامعتبر
 24. سطح خارجی لوله (متر مربع)
  ورودی نامعتبر